Welcome
    


SELECLINEPLAY
BROWSING APPLICATIONS GAMES
Rate this app Your rating
Submitting rating...   
  

Rating

0.0

0

Star 5
0

Star 4
0

Star 3
0

Star 2
0

Star 1
0

Description

Aplikacja do samoobsługi dla klientów T-Mobile i Heyah, posiadających umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, użytkowników T-Mobile na Kartę oraz Heyah na kartę.

Dzięki aplikacji Mój T-Mobile możesz między innymi:

- kontrolować bieżące koszty, sprawdzać stan konta

- sprawdzać wymagane płatności i numer konta do przelewu (dla użytkowników abonamentowych),

- przejrzeć listę faktur i historię doładowań,

- dodawać pakiety minut, SMS-ów lub danych w Twojej taryfie,

- zarządzać usługami dodatkowymi,

- włączyć roaming międzynarodowy i ustawić bezpieczny limit wydatków za granicą

- doładować konto użytkownikowi numeru na kartę

- sprawdzić, czy przysługuje Ci już nowa oferta na przedłużenie umowy

- zalogować się na inny numer T-Mobile, niż ten, z którego korzystasz w swoim telefonie: wystarczy wpisać przepisać hasło jednorazowe z SMS-a wysłanego na numer, na którego konto chcesz się zalogować, i kliknąć opcję „Zapamiętaj mnie”, by mieć w aplikacji stały dostęp do danych innego numeru

- zarządzać wiadomościami typu push

- skorzystać z funkcji Zamów rozmowę w zakładce Kontakt

- przeglądać mapę salonów w poszukiwaniu interesującej Ciebie placówki.

Możesz samodzielnie zarządzać kontem swojego numeru. Przekonaj się, jakie to proste i wygodne.

Korzystanie z aplikacji jest darmowe na terenie Polski. Aplikacja nie zużywa pakietów Internetu i nie generuje dodatkowych kosztów. Korzystanie za pomocą sieci operatora umożliwia autologowanie. Korzystanie za pomocą sieci WiFi wymaga ręcznego zalogowania (podanie numeru telefonu i hasła jednorazowego z SMS-a).

Aplikacja Mój T-Mobile jest dostępna na wersji oprogramowania Android 4.0 i wyższej.

Czekamy na Twoje sugestie i pomysły pod adresem MobileApps@t-mobile.pl. Możesz również użyć funkcji „Zgłoś uwagi” w samej aplikacji.

---------------

Dlaczego aplikacja wymaga poszczególnych uprawnień?

- Usługi płatne: wywoływanie kodów USSD przy tworzonych w aplikacji skrótach

- Twoje wiadomości: odbieranie i czytanie wiadomości SMS z hasłem jednorazowym przy logowaniu, powiadomienie o wykorzystaniu paczek danych

- Połączenia sieciowe: komunikacja z systemami T-Mobile

- Twoje informacje osobiste:

a) odczyt wydarzeń w kalendarzu: na życzenie użytkownika, zapisywanie przypomnienia płatności o fakturze w kalendarzu

b) czytanie danych kontaktów: wygodne dodawanie wpisów z książki kontaktów do usług tańszych połączeń z wybranymi numerami

c) odczyt wrażliwych danych dziennika: raportowanie technicznych błędów aplikacji

The application of self-service for customers T-Mobile and Heyah having a contract for the provision of telecommunications services, T-Mobile users on the Charter and Heyah card.

With this application, My T-Mobile, you can, among other things:

- control ongoing costs, check account status

- check the required payment and account number to transfer (for users subscription)

- view a list of invoices and recharging history,

- added packages minutes, SMS or data on your tariff,

- manage the additional services,

- turn on international roaming and set a safe limit spending abroad

- recharge the user account number on the card

- see if you are entitled to have a new offer for a contract extension

- log in to a number of T-Mobile than the one you use on your phone: simply enter rewrite the one-time password from the SMS sent to the phone number on whose account you want to log in, and click on "Remember me" to have application continuous access to data of another number

- manage your push

- take advantage of the Order conversation in the Contact

- view the map salons in search of your preferred outlets.

You can manage your account number. See for yourself how easy and convenient.

Using the application is free on Polish territory. The application does not use the Internet packets and does not generate additional costs. Accessed through a service provider's network enables auto-login. Using using the WiFi network requires you to manually log on (enter the phone number and password from a one-time SMS).

Application My T-Mobile is available for Android version 4.0 and higher.

We welcome your suggestions and ideas at MobileApps@t-mobile.pl. You can also use the "Report a concern" in the same application.

---------------

Why does the application require specific powers?

- Paid services: Call USSD codes are created in the application shortcuts

- Your message: receiving and reading text messages with one-time password to log in, a notification about the use of data packets

- Network: Communication systems with T-Mobile

- Your personal information:

a) read calendar events: at the request of the user, saving reminder payment of the invoice on the calendar

b) read contact data: a convenient add entries from the book contacts to services cheaper calls to selected numbers

c) read sensitive log data: reporting technical application errors
READ MORE
Flag this app
Submitting flag...   
  
Good
0
FLAG
Need Licence
0
FLAG
Fake
0
FLAG
Freeze
0
FLAG
Virus
0
FLAG

Add comment +
Comments
Submitting vote...   
  
Submitting comment...   
  
No comments were foundSpecifications
Min SDK: 21
Min Screen: SMALL
Supported CPU: x86, x86-64, armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a
Your CPU: armeabi-v7a,armeabi
Details
MD5: 0a3cbaf5d21cfc701ce3d29d1cdc72c2
Signature SHA1: 82:88:EA:92:7F:56:0A:27:48:C9:AE:9C:50:D3:42:A3:DB:EB:0A:35
Developer (CN): Jacek Dobrowolski
Organization (O): PTC Sp. z o.o.
Locality (L): Warsaw
Country (C): [PL]
Permissions
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Allows applications to access information about networks
android.permission.CALL_PHONE
Allows an application to initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call being placed.
android.permission.CAMERA
Required to be able to access the camera device.
android.permission.INTERNET
Allows applications to open network sockets.
android.permission.READ_CONTACTS
Allows an application to read the user's contacts data.
android.permission.READ_PHONE_STATE
Allows read only access to phone state.
android.permission.READ_SMS
Allows an application to read SMS messages.
android.permission.RECEIVE_SMS
Allows an application to monitor incoming SMS messages, to record or perform processing on them.
android.permission.WAKE_LOCK
Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Allows an application to write to external storage.
android.permission.WRITE_SETTINGS
Allows an application to read or write the system settings.
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
pl.tmobile.miboa.permission.C2D_MESSAGE
This app is Trusted  

This classification was assigned because: the application was scanned by the Aptoide Anti-Malware platform and no viruses were detected.

- Scanned with Anti-Virus:

       Zoner Anti-Virus   Sophos Anti-Virus   AptoideGuard Malware Analyzer   McAfee AntiVirus   AVG AntiVirus   Avast AntiVirus   Norton AntiVirus  
No Infections Detected  No Infections Detected

- Application signature compared with developer signature:

check   Application signature match with signature related to the application developer.

- About Aptoide Anti-Malware platform:

- Aptoide Anti-Malware platform analyses applications in run-time and disables potential threats across all stores.

- This system scans all the new application files from the stores and certificates them by comparison against other Android Marketplaces.


  Trusted

Be careful if you choose to install this app. It may have been tampered with, have viruses or malware.


Before proceeding, check the Store's credibility and other user comments. Aptoide always recommends that you only install

Trusted apps.